Ethos

                                  “Dysgu, Rhannu a Gofalu”

Ein Amcanion

Dyfyniad o ‘ The Practical Curriculum’:-      Nid oes gwell gosodiad cyffredinol o amcanion addysg na hwnnw a geir yn Adroddiad Warnock: “    yn gyntaf, i ymestyn gwybodaeth, profiad a
dealltwriaeth ddychmygus y plentyn, a thrwy hynny ei ymwybyddiaeth o werthoedd moesol a’r gallu i fwynhau; ac yn ail, i’w alluogi i fynd allan i’r byd ar ddiwedd ei addysg ffurfiol yn gyfrannwr parod a chyfrifol i gymdeithas ac yn alluog i ennill cymaint o annibyniaeth ag sy’n bosib”.

YN FWY PENODOL

· creu ethos hapus cartrefol a disgybledig, lle mae’r plant yn teimlo’n rhan o’r gymdeithas o fewn yr ysgol.

· sefydlu perthynas agos gyda’r rhieni a’r gymuned leol.

· helpu’r plant i ddatblygu meddyliau ymholgar, â’r gallu i holi a thrafod yn rhesymegol, i
ymroi i dasgau a sgiliau corfforol.

· I helpu’r plant i ennyn gwybodaeth â’r sgiliau sy’n berthnasol i fywyd a gwaith mewn byd sy’n newid yn gyflym.

· i dyfu yn ddysgwyr annibynnol a symbylus sydd â’r gallu i chwilio am sgiliau gwybodaeth a dealltwriaeth newydd.

· helpu’r plant i ddefnyddio iaith a rhif yn effeithiol.

· i werthfawrogi prifweithiau dynolryw mewn celf, cerdd, gwyddoniaeth,technoleg a
llenyddiaeth.

· i feithrin parch tuag at werthoedd crefyddol a moesol a dangos goddefgarwch tuag at
grefyddau pobl eraill a’u ffordd o fyw.

· datblygu ymwybyddiaeth o hunanbarch a’r gallu i fyw fel oedolion annibynnol a symbylus, yngh?d â’r gallu i gydweithio.

· pwysleisio pwysigrwydd iechyd a datblygiad corfforol i’n bywydau.

· cynigiwn gyfle cyfartal i ferched a bechgyn ymgymryd ymhob gweithgaredd.

· gweithredir polisi gwrth-hiliol yn yr ysgol bob amser.

Cred ein hathrawon mewn creu awyrgylch gynnes lle mae pob plentyn yn cael ei barchu fel unigolyn.  Ceisiwn sicrhau mai rhan o’r gymdeithas yw’r ysgol a gwahoddir rhieni, cyfeillion ac ardalwyr i ymuno â ni mewn cyngherddau, dathliadau, gwasanaethau yngh?d ag ymgyrchoedd codi arian.  Gwahoddir rhieni a ffrindiau yn ogystal, i gynnig eu gwasanaeth i gyfoethogi’r dysgu o fewn y cwricwlwm.

 

Cefnogir y gymuned gan yr ysgol drwy rannu ein hadeilad yn ystod y dydd a chyda’r nos.