Y Gymuned

Mae Ysgol Y Dderi yn ganolbwynt i'r ardal leol. Gan ystyried pwysigrwydd ein cysylltiadau o gwmpas y byd, mae bod yn ganolbwynt i blant, rhieni a ffrindiau'r chwe ardal leol yn hanfodol i ni.  Mae'r plant yn ymweld a'r henoed yn eu cartrefi ac wrth eu bodd yn rhannu sgda hwy.

Bro'r Dderi - dyma'r ffordd orau o ddod a phlwyfolion pentrefi Llangybi, Betws Bledrws, Llwynygroes, Silian, Llanfair Clydogau a Chellan at ei gilydd.  Am fwy o wybodaeth, beth am ymweld a'r safle we a chymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol. 

Yr Ardd Gymunedol - Lush & Lleol

Mae'r ardd gymuedol wedi ei lleoli yn y Goedlan, mae Helen Duffee y cydlynydd bro a'i thim yn gofalu amdano.  mae'r ysgol yn chwarae rhan bwysig yn y plannu a'r gofalu.  Defnyddir peth o'r llysiau gan y gogyddes, ar gyfer paratoi cinio.  Mae croeso i chi brynu llysiau o'r ysgol hefyd.  

Dosbarthiadau
Mae'r ysgol yn ganolfan ar gyfer cyrsiau a dosbarthiadau nos.  

Transition Town Llambed
Prosiect ardal yw hwn, sy'n gweithio ar gynllun gweithredu "Energy Descent" bydd yn gwneud Llanbed a'r ardal leol yn fwy gwyrdd.  Y nod yw i arbed egni a chynorthwyo gydag atal y newid mewn hinsawdd trwy hybu prynu a gwerthu lleol ac osgoi defnyddio gormodedd o yni.  Click here to visit the website for TTL.