Ysgol y Goedwig


Nod Ysgol y Goedwig yw ysbrydoli ac annog unigolion o bob oed a gallu i dyfu mewn hyder, hunan werth ac annibynniaeth wrth ddatblygu eu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o fyd natur.

bender

Mae gweithgareddau Ysgol y Goedwig yn symbylu diddordeb ac ymchwil trwy weithgareddau wedi eu seilio ar sgiliau. Gall sesiynau gynnwys sgiliau pren ir ( gan gynnwys defnyddd o offer llaw) adeiladu llochesi, coginio ar dân agored, gwehyddu, celf amgylcheddol, gemau ac adnabod rhywogaethau, a.y.b.

 

 

Mae sesiynau Ysgol y Goedwig wedi eu hanelu at unigolion a'u hamrywiol ffyrdd o brofi a delio gyda'r byd, gan anelu at godi eu hymdeimlad o hunan werth a chymell hunan ymwybyddiaeth trwy weithio ar dasgau bach cyrhaeddadwy. Proses radddol yw hon, sy'n gyrhaeddadwy drwy gymryd grwpiau bach i Goedlan yr ysgol neu coedtir cyfagos yn rheolaidd. Mae'r sesiynau wedi eu cynllunio ar gyfer oed a gallu'r disgyblion ac mae'r gweithgareddau yn cael eu haddasu yn ol y tymhorau, y tywydd a diddordebau unigolion.

 

James Tinney

Mae Ysgol Y Dderi bellach wedi bod ynglwm gyda gweithgareddau Ysgol y Goedwig er nifer o flynyddoedd. Dechreuom weithio ar y cynllun o dan arweiniad Mr James Tinney, Swyddog y Comiswn Coedwigaeth a hefyd gyda Grwp Cymunedol Coedwig Long Wood. Bellach rydym wedi datblygu coedlan arbennig ar safle'r ysgol.

 

Disgyblion Blynyddoedd 3 a 4 sy'n gyfrifol am ein Meithrinfa Goed. Mae'r disgyblion yn casglu hadau'n yr Hydref ac erbyn hyn mae gennym sawl cenhedlaeth o goed yn Y Feithrinfa. Mae nifer o goed ifanc o'r Feithrinfa eisoes wedi cael eu plannu yn Y Goedlan ac yn LongWood.