Clywch Clywch Medi 2017

 13/09/2017                          Clywch! Clywch!

Croeso nôl!

 

Dyddiadau pwysig

14/9/17             Meinir Evans yn siarad â Blwyddyn 5 a 6 am Ryfeddodau’r Byd

18/9/17 Gweithdy Gwyddoniaeth, “Sialens Siocled” i flwyddyn 5 a 6

19/9/17 Nofio yn ail gychwyn, Blynyddoedd 2, 3, 4, 5 a 6

21/9/17 Blwyddyn 3 a 4 ymweld â’r Llyfrgell Genedlaethol a Chanolfan y

Celfyddydau, hanes a gweithdy ffotograffiaeth

28/9/17 CA2, Sioe gwrthfwlio “Nid Fi” yn yr ysgol, gan Gwmni Theatr Arad Goch

29/9/17 CA2, Sioe Hedd Wyn gan Mewn Cymeriad

3/10/17 Sbri –diri! Derbyn, Bl 1 a 2, Ysgol Henry Richard

4/10/17 Blwyddyn 3 a 4 yn ymweld â Fferm Penparc a Th?r y Dderi

9/10/17 Cyfnod Sylfaen, ymweliad Llysgennad STEM â’r ysgol,

Kevin Thomas —gweithdy planedau a’r sêr

11/10/17 Diwrnod T Llew Jones

13/10/17 Blwyddyn 5 a 6, Taith Chwedlau Ceredigion

18/10/17 Cyrddau Diolchgarwch

20/10/17 Cyfnod Sylfaen, Techniquest  “Labordy Sêr” yn ymweld â’r ysgol

26/10/17 Ysgol yn cau am wyliau hanner tymor am 3.30

27/10/17 HMS i’r staff

6/10/17 Plant yn dychwelyd

22/12/17 Ysgol yn cau am y Nadolig

8/1/18 Cychwyn tymor y gwanwyn

 

Os ydych yn poeni am unrhyw agwedd o Addysg eich plentyn, cysylltwch â mi yn syth.

      Welcome back!

 

Important Dates

14/9/17             Meinir Evans talking about the Wonders of the World with year 5/6

18/9/17 Year 5 and 6, Science workshop “Chocolate Challenge”

19/9/17 Swimming every other week, Year 2, 3, 4, 5, & 6

21/9/17 Year 3 /4 visit to the National Library and the Arts Centre

28/9/17 KS2 anti-bullying show “Nid Fi”, Arad Goch Theatre Company

29/9/17 KS2, Hedd Wyn performance by In Character

3/10/17 Reception, Years 1 & 2 fun singing session, “Sbri-Diri!”, Ysgol Henry Richard

4/10/17 Year 3 and 4 visit to Penparc Farm and “T?r Y Dderi”

9/10/17 Kevin Thomas, STEM Ambassador visiting the Foundation Phase,

Stars and planets workshop

11/10/17 T Llew Jones Day

13/10/17 Year 5 and 6 Legends Tour of Ceredigion

18/10/17 Thanksgiving Services

20/10/17 Foundation Phase Techniquest  “Star-Lab” visiting school

26/10/17 School closes for half term holidays at 3.30

27/10/17 INSET for staff

6/10/17 Children return

22/12/17 Closing for Christmas

8/1/18 Spring term starts

 

If you have any concerns regarding any aspects of your child’s education,

 please contact me immediately.

Mrs Heini