Clywch Clywch Tachwedd 17

                                  Clywch Clywch!

Dyddiadau pwysig

13-17.11.17        Wythnos diogelwch ar y wê.

15.11.17                Gala nofio’r Urdd, Plascrug.

17.11.17                Diwrnod Plant Mewn Angen, gwisg ffansi a gweithgareddau amrywiol.

                             Yr awdur Mr Cornelius yn dod i siarad  â phlant blwyddyn 5 a 6.

20.11.17 Noson rieni - derbyn i flwyddyn 6, gweler yr amserlen.

                             Sesiwn Sgiliau gyda Steffan Hughes - derbyn 1 a 2 (angen gwisg ymarfer corff).

21.11.17 Nofio blwyddyn 2,3,4,5 a 6.

                             Noson rieni i flwyddyn 5 a 6, gweler yr amserlen.

22.11.17 Cwmni Theatr Arad Goch - y cyfnod sylfaen,  ‘Cerrig yn Slic’.

                             Mewn Cymeriad - blwyddyn 3 a 4, ‘Patagonia’.

28.11.17             ‘Tân ac Achub’  blwyddyn 2, blwyddyn 5 a 6.

01.12.17             Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd yr Urdd, cyfraniad o £1 am gael gwisgo dillad y                           

                             lliwiau yma.

05.12.17 Nofio blwyddyn 2,3,4,5 a 6.

07.11.12 Noson siopa hwyr yn Llanbed.

12.12.17 Cyngerdd Nadolig, 1.30pm a 6pm.

14.12.17 Y Fari Lwyd - blwyddyn 3 a 4

15.12.17 Gig Nadolig - blwyddyn 5 a 6.

19.12.17 Nofio blwyddyn 2,3,4,5 a 6.

20.12.17 Cinio Nadolig yr ysgol, croeso i bawb ymuno gyna ni ar gyfer y cinio.                              

                             Gwisgo siwmperi Nadoligaidd.

Gweithdy cerdd - blwyddyn 3,4,5 a 6.

21.12.17 Taith Trên Santa Cwm Rheidol, meithrin, derbyn, blwyddyn 1 a 2.

22.12.17 Ysgol yn cau am wyliau’r Nadolig 3.30pm

 

Os ydych yn poeni am unrhyw agwedd o addysg eich plentyn cysylltwch â mi yn syth.

Diolch am eich cydweithrediad,

Mrs Heini

 

                                 Clywch Clywch!

Important Dates

13-17.11.17        Internet safety week.

15.11.17                Urdd swimming gala, Plascrug.

17.11.17                Children In Need day, Fancy dress and various activities.

                             The author, Mr Cornelius coming to speak to years 5 and 6.

20.11.17 Parents evening - reception to year 6, see timetable.

                             Skills session with Steffan Hughes - derbyn, years 1 and 2 (P.E. clothing required).

21.11.17 Swimming years 2,3,4,5 a 6.

                             Parents evening years 5 and 6, see timetable.

22.11.17 Theatr Arad Goch - Foundation Phase, ‘Cerrig yn Slic’.

                             In Character - years 3 a 4, ‘Patagonia’.

28.11.17             ‘Fire and Rescue’ year 2, years 5 a 6.

01.12.17             The Urdd Red, White and Green day, donation o £1 for wearing clothes in these

                             colours.

05.12.17 Swimming years 2,3,4,5 a 6.

07.11.12 Late night shopping Lampeter.

12.12.17 Christmas concert, 1.30pm a 6pm.

14.12.17 The ‘Fari Lwyd’ - years 3 a 4

15.12.17 Christmas Gig - years 5 a 6.

19.12.17 Swimming years 2,3,4,5 a 6.

20.12.17 Christmas dinner, all children are welcome to join us for Christmas dinner.              

                             Wear Christmas jumpers.

Music workshop - years 3,4,5 a 6.

21.12.17 Santa Christmas Train trip Vale of Rheidol, nursery, reception years 1 and 2.

22.12.17 School closes for Christmas 3.30pm

 

If you have any concerns regarding any aspect of your child’s education, please contact
me immediately,

Thank you for your cooperation.

Mrs Heini