Clywch Clywch 17/01/18

 

Clywch Clywch!

 

Croeso nôl, a chroeso arbennig i ddeg ffrind newydd i ddosbarth y Meithrin.

 

Mae aelodau CFfI Bro’r Dderi yn cefnogi’r deillion y tymor yma ac yn holi’n garedig i chi gasglu stampiau a ddefnyddiwyd.  Mae blwch casglu yn y dderbynfa.

 

Diolch.

 

 

 

Dyddiadau Pwysig

 

17/01/18 Gwers Kerbcraft  Bl 1 a 2

 

19/01/18 Gwers Aml-sgiliau, Lleucu Ifans, Bl 1 a 2

 

25/01/18 Ymweliad â fferm Mr Odwyn, Bl 1 a 2

 

29/01/18 Gweithdy hinsawdd, Robin Williams, Bl 3 a 4

 

01/02/18 Ymweliad â fferm Ystrad Dewi, Meithrin a Derbyn

 

01/02/18 Ymweliad â Felinganol, Bl 2

 

02/02/18 Twrnamaint Pêl Rwyd yr Urdd, Llangrannog

 

06/02/18 Diwrnod Diogelwch y We.

 

07/02/18 Ymweliad â Mark Lane, Llanbed, Bl 2

 

13/02/18 Twrnamaint Rygbi Tag yr Urdd , Clwb Rygbi Aberaeron

 

15/02/18 Ymweliad Bardd Plant Cymru, Casia Williams i Bl 3 a 4,

 

16/02/18 Cau am 3.30 ar gyfer hanner tymor

 

26/02/18 Dychwelyd ar ôl hanner tymor

 

01/03/18 Dydd Gwyl Dewi, Eisteddfod Ysgol

 

05/03/18 Ymweliad gan Asiantaeth Safonau Bwyd, Gweithdy hylendid bwyd i Bl 1-6

 

08/03/18 Eisteddfod yr Urdd Cylch Llanbed, Ysgol Bro Pedr

 

12/03/18 Wythnos Gwyddoniaeth

 

18/03/18 Cyfarfod Erasmus, Ysgol Peristeri , Athens, Groeg am wythnos

 

21/03/18 Ymweliad gan Martin Nelmes, Prifysgol Aberystwyth, Gwyddoniaeth Bl 3 a 4

 

24/03/18 Eisteddfod yr Urdd Sir Ceredigion, Pontrhydfendigaid

 

28/03/18 Twrnamaint Pel-droed 7 pob ochr, Caeau Blaendolau

 

29/03/18 Ysgol yn cau am 3.30 ar gyfer Gwyliau Pasg

 

16/04/18 HMS i Staff

 

17/04/18 Plant yn dychweld am dymor yr haf.

 

 

 

Os ydych yn poeni am unrhyw agwedd o addysg eich plentyn, cysylltwch â mi yn syth. 

 

Mrs Heini.

 

 

Clywch Clywch!

 

Welcome back, and a special welcome to ten of our new friends in the Nursery Class!

 

Bro’r Dderi YFC are supporting the blind this term and would be very thankful for your donations of used stamps.  There is a collection box at reception.

 

Thank you.

 

 

 

Important Dates

 

17/01/18 Kerbcraft lessons Yr 1 and 2

 

19/01/18 Multi-Skills lessons, Lleucu Ifans, Yr1 and 2

 

25/01/18 Farm visit to Mr Odwyn, Yr 1 and 2

 

29/01/18 Climate workshop, Robin Williams, Yr 3 and 4

 

01/02/18 Farm visit to Ystrad Dewi, Nursery & Reception

 

01/02/18 Visit to Felinganol, Yr 2

 

02/02/18 Urdd Netball Tournament, Llangrannog

 

06/02/18 Safer Internet Day

 

07/02/18 Trip to Mark Lane , Lampeter, Yr 2

 

13/02/18 Urdd Tag Rugby Tournament, Aberaeron Rugby Club

 

15/02/18 Visit by Casia Williams to Yr 3 and 4, Children’s Poet Laureate

 

16/02/18 Close at 3.30 for half term

 

26/02/18 Return following half term

 

01/03/18 St David’s Day, School Eisteddfod

 

05/03/18 Visit by the Food Standards Agency, Food hygiene workshop for Yr 1-6

 

08/03/18 Lampeter Area Urdd Eisteddfod, Bro Pedr School

 

12/03/18 Science Week

 

18/03/18 Erasmus meeting, Peristeri School, Athens, Greece for a week

 

21/03/18 Visit by Martin Nelmes, Aberystwyth University, Science Yr 3 and 4

 

24/03/18 Ceredigion County Urdd Eisteddfod, Pontrhydfendigaid

 

28/03/18 7 a side football tournament, Caeau Blaendolau

 

29/03/18 School closes at 3.30 for Easter Holidays

 

16/04/18 Inset for Staff

 

17/04/18 Children return for summer term.

 

If you have any concerns regarding your child’s education, please contact me immediately.
Thank you for your cooperation

 

Mrs Heini