Cinio Ysgol

  Mae Susan Owens Jones, yn gogyddes o fri.  Mae'n cymryd balchder yn ei gwaith ac yn paratoi cinio blasus bob dydd. Mae cinio ysgol wedi ei sybsideiddio gan Gyngor Sir Ceredigion.

Mae pob cinio yn cael ei baratoi ar safle'r ysgol, gan ddefnyddio cynhwysion ffres a maethlon. Mae bwrdd du tu allan i'r neuadd yn dangos bwydlen yr wythnos. 

Gellir paratoi cinio llysieuwr neu vegan, a gellir paratoi cinio arbennig i gwrdd ag unrhyw alergedd bwyd.

     

Pris cinio ysgol yw £2.50 y plentyn.  Mae modd talu mewn arian parod neu gyda siec (yn daladwy i Gyngor Sir Ceredigion). Mae Ms Louise Davies yn casglu'r arian ar fore Llun a Gwener.

Mae cinio am ddim ar gael i deuluoedd sy'n ei deilyngu. Cewch i Ceredigion County Council free meals webpage here er mwyn gweld os ydych yn deilwng. Mae modd i chi lawrlwytho'r ffurflen o fan hyn neu o safle'r Cyngor.

Bwydlen am yr wythnos (18~22 March 2019)

Dim ond amser tymor yr ysgol mae ar gael.  Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â'r ysgol (01570) 493424 cyn 9.30y.b. Pris y cinio yw £4.35 y dydd.  Mae'r cynnig hyn i'r henoed yn unig.  Mae croeso i chi ddod i'r ysgol i fwyta eich cinio, oes dymunwch.

 

Dydd Prif Cwrs Pwdin
Dydd Llun Lasagne, Garlic Bread & Veg Chocolate Cookie & Milk
 Dydd Mawrth Pizza, Chips & Carrot Salad ()

Rice Pudding & Coulis

 Dydd Mercher Sausage Dinner (Veggie Sausage) Fruit Salad
 Dydd Iau

Chicken Curry, Rice & Naan Bread (Veggie Curry)

Muffin & Milk

Dydd Gwener Fish, Jacket Potato, Beans & Veg Sticks (Veggie Nuggets)

Cake & Custard

Brechdanau

Mae angen i becynnau bwyd sy'n cael eu paratoi adref i fod mewn bocs pwrpasol gyda diodydd mewn potel blastig, dim gwydr! Cedwir rhain ar droli cinio ysgolarbennig yn y neuadd fwyd. Mae modd cadw bwyd arbennig yn yr oergell, rhowch wybod i'r athro/athrawes. 

'Rydym yn rhan o gynllun Ysgolion Iach, felly hyrwyddwn ginio sy'n iachus ac yn faethlon. Ni chaniateir diodydd ffisi na siocled.  Dangosir bod bwydydd iach sy'n isel mewn siwgwr yn hyrwyddo'r gallu i ganolbwyntio.

Byrbrydiau

'Rydym yn hyrwyddo byrbryd iachus adeg amser chwarae.  Gallwch ddanfon ffrwyth gyda'ch plentyn i'r ysgol neu arian i brynu ffrwyth o'r troli ffrwythau organig.  Pris y ffrwyth yw 25c, ac weithiau mae salad ffrwythau ar werth am 50c.  Blwyddyn 6 sy'n gyfrifol am redeg y troli, mae unrhyw arian a wneir yn mynd i gyfrif Bwrdd Y Plant.

Mae plant y Cyfnod Sylfaen yn derbyn llaeth yn y bore am ddim.  Gadewch i ni wybod os nad ydych yn dymuno i'ch plentyn dderbyn y llaeth.

Mae plant Meithrin a Derbyn yn cael picnic yn y prynhawn.  Rhowch ddarn o ffrwyth, caws neu gracyr gyda diod iddynt mewn bag pwrpasol os gwelwch yn dda.