Notice Board

Swydd Wag/Vacancy  -  09 Mar 2012
Mae angen trysorydd i Clwb Mes Bach (Clwb ar ol ysgol). Oes gennych chi, neu ydych chi yn nabod rhywun sydd a ddiddordeb mewn, neu profiad mewn cadw cyfrifon? Os ydych, rydym ni angen chi! Am fwy o fanylion cysylltwch a Miss Bethan yn y Meithrin neu Angie Martin ar 07768 721 407. Diolch Treasurer needed urgently for Clwb Mes Bach (after school club). Do you have, or know anyone who has any interest in or any experience with keeping accounts? If so, we need you! For more details please contact Miss Bethan in the Meithrin or Angie Martin on 07768 721 407
Urdd  -  20 Feb 2012
Fydd Urdd yn ail cychwyn ar 14 o Fawrth. Urdd will re start on 14th of March.
Clywch Clywch 080911  -  09 Sep 2011
Clywch! Clywch! 07/09/2011 Croeso nôl! Gobeithio fod pawb wedi mwynhau y gwyliau er gwaetha’r tywydd. Mae Miss Lilian wedi dyweddio â Gareth yn ystod y gwyliau ac mae hi hefyd yn disgwyl efeilliaid yn y flwyddyn newydd– llongyfarchiadau mawr!
Clywch Clywch  -  05 Jul 2011
Clywch! Clywch! 04/07/2011 Trip Ysgol Pawb i ymgynnull yn y neuadd erbyn 9 o’r gloch. Fe fyddwn yn gadael am 9.15, ac fe fyddwn yn aros yn San Clêr am sglodion ar y ffordd adref! Fe fyddwn ni nôl yn Ysgol Y Dderi am tua 6.30. Mae angen i’ch plentyn wisgo gwisg ysgol. Taith feicio noddedig Cofiwch am ein taith feicio noddedig nos Wener yma, yn cychwyn yn syth ar ôl ysgol. Fe fydd llythyr yn cynnwys y manylion yn dilyn. Beibl am ddim! Mae cynllun “Bible Explorers” yn cynnig Beibl Cymraeg i bob plentyn yn yr ysgol. Fe fyddwn yn dosbarthu’r Beiblau ddydd Llun nesaf.
Mabolgampau'r ysgol/School Sports  -  15 Jun 2011
We are going ahead with the school sports day today. Rydym yn cynnal ei'n Mabolgampau ysgol heddiw.
Tymor Newydd / New Term  -  04 Jan 2011
Tymor newydd yr ysgol yn ail ddechrau ar Dydd Iau 6ed o Ionawr am 9 o'r gloch. School new term will begin on Thurdsay 6th January at 9am.
Gwybodaeth/Information  -  20 Dec 2010
Dydd Mawrth Rhagfyr 21. Bydd yr ysgol ar agor heddiw onibai bod y tywydd yn diywio dros nos. Yn anffodus, nid yw bysus Mr Vincent Davies yn gallu gadael y garej ac mae bysus G&M yn cadw at yr hewl fawr. Tuesday December 21st. School will be open subject to no further deterioration in the weather. Currently buses operated by Mr Vincent Davies are not able to leave the depot. Buses operated by G&M will stay on the main route.
Gwybodaeth/Information  -  19 Dec 2010
Gwybodaeth ar gyfer Dydd Llun Rhagfyr 20fed. Yn anffodus oherwydd tywydd garw fe fydd yr ysgol ar gau Ddydd Llun. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra. Information for Monday December 20th. Unfortunately due to severe weather conditions the school will be closed on Monday. Apologies for any inconvenience caused.
Cinio Nadolig /Christmas Dinner  -  22 Nov 2010
Cinio Nadolig/Christmas Dinner Rhagfyr 16 December Mae croeso i bawb i gael Cinio Nadolig. Pris fydd £1.85 Children who have sandwiches are welcome to have Christmas Dinner. The price is £1.85. Rhowch wybod i'r ysgol erbyn 1af o Ragfyr. Please inform the school by 1st of December. Diolch/Thank you Susan (School Chef)
Clywch Clywch 24:01:10  -  27 Jan 2010
Dear Parents It is hard believe that January is drawing to a close. I am confident that you all managed to receive the appropriate information regarding shcool closure by listening to Radio Ceredigion or checking the school web site. School will close for half term on February 12th and re-open on February 22nd. school will close for Easter on March 26th and re-open on April 12th. INSET April 19th. We will be joining Lampeter Secondary School. School will close two days early for the summer holidays on July 16th due to Ceredigion being the host county for the Royal Welsh Show.